123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Ma­lez­ja 2015 – w dro­dze do Wiet­na­mu

Na wa­ka­cje ro­ku 2015 za­pla­no­wa­liś­my zwie­dze­nie Wiet­na­mu i Kam­bo­dży, ale li­nie lot­ni­cze chy­ba nie lu­bią tych kra­jów. Jest ma­rzec, a bi­le­ty do Saj­go­nu nie chcą być ta­nie. Nie dob­rze. Jak tam do­le­cieć? Szu­kam in­nych moż­li­wo­ści: mo­że przez Ban­gkok, mo­że przez Del­hi. I nag­le bin­go! Ma­lez­ja! Lot do Kua­la Lum­pur jest wzglę­dnie ta­ni, a z Kua­la Lum­pur do Saj­go­nu – to już przy­sło­wio­we gro­sze.
Za­pa­da de­cyz­ja. Zwie­dzi­my po dro­dze Ma­lez­ję i Sin­ga­pur. Plan gry jest na­stę­pu­ją­cy:

1Po wy­lą­do­wa­niu w Kua­la Lum­pur spot­ka­my się z na­szym ma­le­zyj­skim or­ga­ni­za­to­rem, spę­dzi­my je­dną noc w Kua­la Lum­pur i po­le­ci­my do Saj­go­nu. Tam roz­po­cznie­my część wiet­nam­ską wy­pra­wy.
2Dzie­sią­te­go dnia po­dró­ży prze­kro­czy­my gra­ni­cę wiet­nam­sko-kam­bo­dżań­ską i roz­po­cznie­my część kam­bo­dżań­ską wy­pra­wy.
304.08.2015 po­le­ci­my z Saj­go­nu do Sin­ga­pu­ru. Tam spę­dzi­my trzy dni.
407.08.2015 wy­je­dzie­my z Sin­ga­pu­ru i w Jo­hor Lar­kin roz­po­cznie­my zwie­dza­nie Ma­lez­ji wg pla­nu:

 

Część malezyjska wyprawy w 2015 roku.

07.08. Prze­jazd z Jo­hor Lar­kin do Ma­lak­ki. Noc­leg w Ma­lac­ce.
08.08. Ca­ło­dnio­we zwie­dza­nie Ma­lak­ki. Noc­leg w Ma­lac­ce.
09.08. Prze­jazd do Kua­la Lum­pur. Noc­leg w Kua­la Lum­pur.
10.08. Prze­jazd do Ca­me­ron Hig­hlands. W dro­dze zwie­dza­nie Ba­tu Ca­ve, wo­do­spa­dów i osa­dy Orang As­li. Noc­leg w Ca­me­ron Hig­hlands.
11.08. Po­byt w Ca­me­ron Hig­hlands. Zwie­dza­nie plan­ta­cji, fab­ryk, wio­sek, ogro­dów. Noc­leg w Ca­me­ron Hig­hlands.
12.08. Prze­jazd do Kua­la Se­lan­gor. Zwie­dza­nie re­zer­wa­tu pta­ków, wie­czo­rem wy­pra­wa ło­dzią w ce­lu oglą­da­nia świet­li­ków. Noc­leg w Kam­pung Kuan­tan lub Kua­la Se­lan­gor.
13.08. Prze­jazd do Kua­la Lum­pur. Ca­ło­dnio­we zwie­dza­nie mia­sta.
14.08. Wol­ny dzień w Kua­la Lum­pur.
15.08. Prze­jazd na lot­nis­ko w Kua­la Lum­pur i wy­lot do kra­ju.

Jak zwyk­le na wy­pra­wę po­le­ci ze mną mo­ja żo­na Ewa:

 

Ewa w Hi­ma­la­jach. Prze­łęcz Chang La, 5391 m n.p.m. Hi­ma­la­je 2014.

 

Ewa w Do­li­nie Nub­ry. Hi­ma­la­je 2014.

i Adela – ró­wnież nau­czy­ciel­ka i doś­wiad­czo­na po­dróż­nicz­ka:

 

Adela. W tle Ma­chu Pic­chu. Pe­ru 2014.

Dzien­nik po­dró­ży bę­dę pro­wa­dził ja, czy­li Ste­fan Naw­roc­ki:

 

To ja na prze­łę­czy Khar­dung La (5602 m n.p.m.). Hi­ma­la­je, rok 2014.Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games
W