123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Wtorek – 11.08.15

Dzień spę­dza­my w Ca­me­ron Hig­hlands.

Sa­fa­ri dzień trzy­dzie­sty czwar­ty – Ma­lez­ja dzień szó­sty – Ca­me­ron Hig­hlands dzień dru­gi

Po­go­da nas nie roz­pie­szcza. Ra­no jest wil­got­no i ciep­ło. Po po­łu­dniu mży. Ra­no zwie­dza­my plan­ta­cje her­ba­ty.

 

 

 

Her­ba­cia­ne wzgó­rza. Ca­me­ron Hig­hlands. Ma­lez­ja.

Po­tem odwie­dza­my zna­ną tu prze­twór­nię her­ba­cia­nych li­ści – BOH. Tu ma­my okaz­ję zo­ba­czyć ca­ły cykl tech­no­lo­gicz­ny pro­duk­cji her­ba­ty, od zbio­ru (na wzgó­rzach, któ­re są­sia­du­ją z prze­twór­nią), po pa­ko­wa­nie i – oczy­wi­ście – mo­że­my za­ku­pić świe­żą her­ba­tę z her­ba­cia­nych wzgórz :-):

 

W prze­twór­ni BOH. Ca­me­ron Hig­hlands. Ma­lez­ja.

Po po­łu­dniu – jak wspo­mnia­łem – mży. Wy­ko­rzy­stu­je­my ten czas na zwie­dza­nie pod da­chem mo­ty­lar­ni:

 

 

Ma­le­zyj­skie mo­ty­le. Ca­me­ron Hig­hlands.

a po­tem zwie­dza­my fer­my wa­rzy­wno-owo­co­we. Je­stem pod wra­że­niem kul­tu­ry upraw. Trus­kaw­ki, sa­ła­ta, in­ne wa­rzy­wa – wszyst­ko roś­nie na na­wa­dnia­nych pó­łecz­kach. Czy­ściut­ko, nie trze­ba się schy­lać, pie­lić. Po pro­stu su­per:

 

 

Fer­ma wa­rzy­wno-owo­co­wa w Ca­me­ron Hig­hlands. Ma­lez­ja.

I te­raz nap­raw­dę za­czy­na pa­dać. Wra­ca­my do ho­te­lu. Szko­da, bo mia­łem pla­ny wy­na­jąć je­ep-a i po­je­chać je­szcze raz na her­ba­cia­ne wzgó­rza, ale nie ma po­go­dy – nie ma zdjęć :-(.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games