123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Czwartek – 13.08.15

Pora wra­cać do Kua­la Lum­pur:

 

Odcinek Kuala Selangor – Kuala Lumpur. Malezja.

Ale za­nim opu­ści­liś­my Kua­la Se­lan­gor – Nat­han (nasz kie­row­ca) – pod­wiózł nas je­szcze pod świą­ty­nię Sri Sub­ra­ma­niar Swa­my:

 

 

Sri Sub­ra­ma­niar Swa­my. Kua­la Se­lan­gor. Ma­lez­ja.


Sa­fa­ri dzień trzy­dzie­sty szó­sty – Ma­lez­ja dzień ós­my – Kua­la Lum­pur dzień trze­ci


Miejsce zakwaterowania:Kuala Lumpur (ang. Kuala Lumpur)
Liczba mieszkańców:1,6 mln
Wysokość n.p.m.:22 m
Średnie temperatury:dzień: 32 °C, noc: 23 °C
Liczba noclegów:2
Odległość od poprzedniego postoju:80 km


Po za­kwa­te­ro­wa­niu się w ho­te­lu (zna­nym już nam Chi­na­town 2), ko­ło go­dzi­ny 11 ru­sza­my zwie­dzać Kua­la Lum­pur. Roz­po­czy­na­my od re­zy­den­cji Suł­ta­na czy­li Ista­na Ne­ga­ra (nie­ste­ty wnę­trza nie są udo­stęp­nio­ne do zwie­dza­nia, moż­na je­dy­nie obe­jrzeć sie­dzi­bę z ze­wnątrz):

 

Istana Negara. Kuala Lumpur. Malezja.

X

Istana Negara. Kuala Lumpur. Malezja.

Da­lej je­dzie­my do świą­ty­ni Thean Hou. Tu cze­ka nas fo­to­gra­ficz­na uczta :-):

 

 

 

Świątynia Thean Hou. Kuala Lumpur. Malezja.

X

Świątynia Thean Hou. Kuala Lumpur. Malezja.

Zwie­dza­nie z Nat­ha­nem koń­czy­my ko­ło szes­na­stej wie­ża­mi Pe­tro­nas. Wie­że są ogrom­ne i ro­bią nap­raw­dę wra­że­nie. Nie­ste­ty po­go­da nie jest zbyt dob­ra. Błę­kit­ne­go nieba brak, więc za­kła­dam, że przy­jdę tu po zmro­ku, a mo­że ju­tro bę­dzie le­piej. W tej sy­tua­cji ro­bię tyl­ko kil­ka zbli­żeń i wra­ca­my do ho­te­lu:

 

Łą­cznik mię­dzy wie­ża­mi Pe­tro­nas. Kua­la Lum­pur. Ma­lez­ja.

Wie­czo­rem je­steś­my zno­wu pod wie­ża­mi :-). Te­raz brak dob­rej po­go­dy mi nie przesz­ka­dza i zdję­cia są :-):

 

 

 

Petronas Towers. Kuala Lumpur. Malezja.

X

Petronas Towers. Kuala Lumpur. Malezja.

Po­tem je­szcze zwie­dza­nie wnętrz, i w kon­sek­wen­cji – po­dob­nie jak wczo­raj – w ho­te­lu lą­du­je­my o pół­no­cy :-).


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games