123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Poniedziałek – 10.08.15

Dziś je­dzie­my do Ca­me­ron High­lands:

 

Odcinek Kuala Lumpur – Cameron Highlands. Malezja.

ale w dro­dze odwie­dza­my le­żą­ce na obrze­żach Kua­la Lum­pur słyn­ne Jas­ki­nie Ba­tu (ang. Ba­tu Ca­ves). Ba­tu Ca­ves – to ze­spół jas­kiń ukry­tych w gó­rach le­żą­cych na pół­noc­nym obrze­żu Kua­la Lum­pur. W jas­ki­niach znaj­du­ją się licz­ne świą­ty­nie hin­dui­stycz­ne, a we­jścia do jas­kiń strze­że pra­wie 43-me­tro­wej wy­so­ko­ści po­sąg Mu­ru­ga­na:

 

Po­sąg Mu­ru­ga­na przed Ba­tu Ca­ve. W tle po le­wej – scho­dy do jas­ki­ni. Kua­la Lum­pur. Ma­le­zja.

Za po­są­giem cze­ka­ją na nas 272 stop­nie pro­wa­dzą­ce do jas­ki­ni. Oj nie jest łat­wo :-). Po­go­da ta­ka so­bie. Słoń­ce nie pa­li, ale jest go­rą­co i par­no. Ale da­je­my ra­dę. W koń­cu wcho­dzi­my do jas­ki­ni:

 

Pier­wsza ko­mo­ra Ba­tu Ca­ve. W od­da­li wi­dać scho­dy do głó­wnej ko­mo­ry. Kua­la Lum­pur. Ma­le­zja.

W ko­mo­rze głó­wnej nie­ste­ty jest dość ciem­no. Wra­że­nie ro­bi wy­so­kość jas­ki­nie. Gdzieś na gó­rze – w od­da­li – wi­dać okrąg­ły ot­wór przez któ­ry wpa­da­ją pro­mie­nie świat­ła:

 

Ot­wór w szczy­cie głó­wnej ko­mo­ry Ba­tu Ca­ve. Kua­la Lum­pur. Ma­le­zja.

 

Jeden z ołtarzyków w Batu Cave. Kua­la Lum­pur. Ma­le­zja.

Tam, gdzie pa­da­ją pro­mie­nie słoń­ca mo­że­my ob­ser­wo­wać pięk­ne sta­lak­ty­ty:

 

W Ba­tu Ca­ve. Kua­la Lum­pur. Ma­le­zja.

Tam, gdzie słoń­ce nie do­cho­dzi – jest ciem­no :-). Nie mam sta­ty­wu – zdjęć nie na :-).

Z Ba­tu Ca­ves je­dzie­my da­lej:

 

 

Z tra­sy do Ca­me­ron High­lands. Ma­le­zja.

Ko­ło pięt­na­stej wjeż­dża­my w gó­ry i jest okaz­ja do sfo­to­gra­fo­wa­nia słyn­nych plan­ta­cji her­ba­ty:

 

 

 

Plan­ta­cje her­ba­ty. Ca­me­ron High­lands. Ma­le­zja.

W ho­te­lu kwa­te­ru­je­my się ko­ło go­dzi­ny szes­na­stej.

Sa­fa­ri dzień trzy­dzie­sty trze­ci – Ma­lez­ja dzień pią­ty – Ca­me­ron High­lands dzień pier­wszy


Miejsce zakwaterowania:Cameron Highlands (ang. Cameron Highlands)
Liczba mieszkańców:40 tys.
Wysokość n.p.m.:1350 m
Średnie temperatury:dzień: 22 °C, noc: 15 °C
Liczba noclegów:2
Odległość od poprzedniego postoju:207 km


Po zak­wa­te­ro­wa­niu się wy­cho­dzi­my na spa­cer, ale po­go­da nie jest za dob­ra. Mży i jest po­nu­ro. Mo­że ju­tro bę­dzie le­piej:

 

Z po­po­łu­dnio­we­go spa­ce­ru po Ca­me­ron Hig­hlands. Ma­le­zja.Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games