123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Piątek – 14.08.15

Dzi­siaj ma­my wol­ny dzień w Kua­la Lum­pur.

Sa­fa­ri dzień trzy­dzie­sty siód­my – Ma­lez­ja dzień dzie­wią­ty – Kua­la Lum­pur dzień czwar­ty

Ca­ły dzień i wie­czór cho­dzi­liś­my i jeź­dzi­liś­my po Kua­la Lum­pur. Są tu czte­ry bez­płat­ne li­nie au­to­bu­so­we. Przy­sta­nek ma­my blis­ko na­sze­go ho­te­lu, więc wy­ko­rzy­sta­liś­my tę oko­licz­ność mak­sy­mal­nie.

 

 

 

 

 

X


 

Kua­la Lum­pur. Ma­lez­ja.Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games