123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Piątek – 10.07.15

Dzi­siej­szy po­ra­nek nie był łat­wy. Kie­dy tu by­ła go­dzi­na dzie­sią­ta, w Pol­sce do­pie­ro szó­sta. Do Wiet­na­mu le­ci­my o 19.40, a bus przy­je­dzie po nas o 16.00. Z ho­te­lu wy­kwa­te­ro­wa­li nas o 12. Czte­ry go­dzi­ny (do 16) zwie­dza­my oko­li­ce ho­te­lu. Wy­mie­ni­liś­my do­la­ry na rin­git­ty (RM) i zro­bi­liś­my pier­wsze za­ku­py. Ce­ny po­dob­ne do pol­skich. Co­ca-co­la (1,5 l) – nie­ca­łe 3 RM. Tak wy­glą­da Ma­lez­ja w pro­mie­niu kil­ku­set me­trów wo­kół ho­te­lu, w któ­rym spę­dzi­liś­my pier­wszą noc:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kua­la Lum­pur. Ma­lez­ja.

O 16.15 (tro­chę spóź­nio­ny, ale z prze­pro­si­na­mi na ustach) po­ja­wił się kie­row­ca i od­wiózł nas na lot­nis­ko. Tam wszyst­ko po­szło zgo­dnie z pla­nem i o 19.40 wy­star­to­wa­liś­my, by roz­po­cząć Wy­pra­wę do Wiet­na­mu 2015.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games