123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Środa – 08.07.15

Ma­lez­ja (ang. Ma­lay­sia) – kraj nie­co więk­szy od Pol­ski z trzy­dzie­sto­ma mi­lio­na­mi miesz­kań­ców. Kraj post­ko­lo­nial­ny. Od ro­ku 57 fun­kcjo­nu­ją­cy ja­ko fe­de­ral­na mo­nar­chia kon­sty­tu­cyj­na ze sto­li­cą w Kua­la Lum­pur (ang. Kua­la Lum­pur). W cza­sach przed­ko­lo­nial­nych na te­re­nie dzi­siej­szej Ma­lez­ji ist­niał suł­ta­nat Ma­lak­ka (ang. Ma­lac­ca), ale je­go hi­sto­ria nie jest zbyt dłu­ga, bo po­wstał on praw­do­po­dob­nie oko­ło ro­ku 1400. Po dru­giej woj­nie świa­to­wej po­wsta­ła Fe­de­ra­cja Ma­lez­ji, do któ­rej m.in. w ro­ku 1963 przy­stą­pił Sin­ga­pur (ang. Sin­ga­po­re), któ­ry już dwa la­ta póź­niej (w 1965) zo­stał z fe­de­ra­cji wy­da­lo­ny.

Obec­nie Ma­lez­ja skła­da się z trzy­na­stu sta­nów i trzech te­ry­to­riów fe­de­ral­nych (Kua­la Lum­pur, La­buan ang. La­buanPu­tra­jaya ang. Pu­tra­jaya). Te­ry­to­ria fe­de­ral­ne pod­le­ga­ją bez­po­śre­dnio rzą­do­wi fe­de­ral­ne­mu, na­to­miast sta­ny ma­ją czę­ścio­wą nie­za­leż­ność, a dzie­więć z nich jest rzą­dzo­nych przez suł­ta­nów. Do­mi­nu­ją­cą re­li­gią w Ma­lez­ji jest Is­lam (po­nad 60% miesz­kań­ców).

W la­tach dzie­więć­dzie­sią­tych Ma­lez­ja od­no­to­wa­ła du­ży wzrost go­spo­dar­czy i zo­sta­ła za­li­czo­na do az­ja­tyc­kich ty­gry­sów, je­dnak kry­zys po ro­ku 2000 do­tknął w zna­cznym stop­niu ró­wnież go­spo­dar­kę ma­le­zyj­ska. Wa­lu­tą w Ma­lez­ji jest rin­ggit. W cza­sie na­sze­go po­by­tu w Ma­lez­ji (sier­pień 2015) za je­dne­go do­la­ra ame­ry­kań­skie­go do­sta­wa­liś­my 3,82 ring­gi­ta (czy­li mniej wię­cej ty­le sa­mo ile zło­tych).

Stre­fa cza­so­wa w Ma­lez­ji jest UTC +8 (w Pol­sce la­tem jest +2), a więc w Ma­lez­ji jest sześć go­dzin póź­niej niż u nas.

Le­ci­my do Ma­lez­ji

Do Kua­la Lum­pur star­tu­je­my z Ber­li­na 08.07.2015 ro­ku o go­dzi­nie 22:20. Pier­wszym przy­stan­kiem na na­szej dro­dze jest Do­ha (ang. Do­ha) – sto­li­ca Ka­ta­ru (ang. Qa­tar).

 

Przelot z Berlina do Doha.

Jest godz. 21.00. Je­steś­my po od­pra­wie na lot­nis­ku w Ber­li­nie. Jest Wi­Fi, jest więc pier­wsza re­la­cja. Na ra­zie wszyst­ko idzie po sta­re­mu. Jak zwyk­le prze­trze­pa­li mo­ją tor­bę ze sprzę­tem :-), ale ni­cze­go pode­jrza­ne­go nie zna­leź­li. Jest ok. Za go­dzi­nę le­ci­my. Po wy­star­to­wa­niu ła­pię do­sło­wnie ostat­nie pro­mie­nie za­cho­dzą­ce­go słoń­ca:

 

Za­chód słoń­ca nad Ber­li­nem.

i za­pa­da kom­plet­na ciem­ność.

Jest go­dzi­na 0.14. Le­ci­my. Ewa za­mó­wi­ła ze­staw ko­szer­ny, a ja ta­lerz z owo­ca­mi. Je­steś­my za­do­wo­le­ni z wy­bo­ru, ale czu­je­my się wy­su­sze­ni. Zo­sta­ły nam 4 go­dzi­ny lo­tu. Trze­ba zdo­być coś do pi­cia :-). O – jest Pa­ni ste­war­des­sa – jest pi­cie, idzie­my spać.

3.40 cza­su pol­skie­go (nie wiem gdzie je­steś­my, więc nie mo­gę po­dać cza­su lo­kal­ne­go). Świ­ta:

 

 

Świt w dro­dze do Do­ha.

Słoń­ce jest co­raz wy­żej, a my opa­da­my. Wręcz za­nu­rza­my się w chmu­rach:

 

Pode­jście do lą­do­wa­nia w Do­ha.

Jest 6.10 cza­su ka­tar­skie­go. Lą­du­je­my:

 

Lot­nis­ko w Do­ha.

Wy­lą­do­wa­liś­my szczęś­li­wie i cze­ka­my na sa­mo­lot do Kua­la Lum­pur. W Ka­ta­rze obo­wią­zu­je czas UTC +3, czy­li jest tyl­ko go­dzi­nę póź­niej niż w Pol­sce.


Komentarze: pokaż komentarze (1)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games