123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Niedziela – 09.08.15

Z Ma­lak­ki po­je­cha­liś­my do Ku­ala Lum­pur. Ale za­nim to na­stą­pi­ło – od­wie­dzi­liś­my jesz­cze wios­kę Morten. To bar­dzo cie­ka­we miej­sce, w któ­rym obok sie­bie sto­ją no­wo­czes­ne wie­żow­ce i tra­dy­cyj­na za­bu­do­wa ma­laj­ska:

 

 

Morten Village. Malakka. Male­zja.

Z Morten Village je­dzie­my do Ku­ala Lum­pur. Do prze­je­cha­nia ma­my oko­ło 150 km:

 

Odcinek Malakka – Kuala Lumpur. Malezja.

W dro­dze zwie­dza­my plan­ta­cję kaucz­kow­ców, a tak­że – ma­my szczę­ście – możemy zo­ba­czyć jak przy­go­to­wu­je się drze­wa do zbie­ra­nia mlecz­ka kau­czu­ko­we­go:

 

 

Drze­wa kau­czu­ko­we. Ma­le­zja.

Potem trafiła się plan­ta­cja palm ole­jo­wych. W kil­ku miej­scach ki­ście owo­ców są już doj­rza­łe i ścię­te z drzew. Mo­że­my z blis­ka zo­ba­czyć jak to wy­glą­da:

 

 

Ki­ście owo­ców pal­my ole­jo­wej. Ma­le­zja.

W Ku­ala Lum­pur mel­du­je­my się w tym sa­mym ho­te­lu, w którym by­liś­my pierwsze­go dnia – w chiń­skiej dziel­nicy – około go­dzi­ny trzy­na­stej.

Safari dzień trzydziesty drugi – Malezja dzień czwarty – Kuala Lumpur dzień drugi


Miejsce zakwaterowania:Kuala Lumpur (ang. Kuala Lumpur)
Liczba mieszkańców:1,6 mln
Wysokość n.p.m.:22 m
Średnie temperatury:dzień: 32 °C, noc: 23 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:150 km


Po krót­kim od­po­czyn­ku idzie­my zwie­dzać mia­sto. Po prze­ana­li­zo­wa­niu ma­py oka­zu­je się, że nasz ho­tel jest bar­dzo blisko słyn­nego bu­dyn­ku rzą­do­we­go w Ku­ala Lum­pur. Oczy­wiś­cie idzie­my tam:

 

 

Bu­dy­nek Sul­tan Ab­dul Sa­mad (w tle wi­dać wie­że Pe­tro­nas). Ku­ala Lum­pur. Ma­le­zja.

Chodzimy po mieście aż do zmierzchu:

 

 

Na ulicach Ku­ala Lum­pur. Ma­le­zja.

 

 

Zmierzch w Ku­ala Lum­pur. Ma­le­zja.

A w ho­te­lu je­steś­my już cał­kiem po zmro­ku. Ju­tro je­dzie­my w gó­ry.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games